foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. 41 378 36 09
email: pssbusko@wp.pl
SPOŁEM Busko-Zdrój

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W "SPOŁEM" PSS W BUSKU – ZDROJU

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Panią/Pana, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Busku – Zdroju.

  Dane kontaktowe:

  "Społem" PSS w Busku – Zdroju

  Pl. Zwycięstwa 22, 28 – 100 Busko – Zdrój

  tel.: 413783609 wew. 18, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 RODO na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych,

 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora danych,

 • w pozostałych przypadkach, gdy dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze,

 • ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego,

 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny,

 • Statutu "Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Busku – Zdroju.

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 2, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem danych przetwarzają dane osobowe.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2 niniejszej informacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

 • osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,

 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,

 1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach, o których mowa w art. 21 RODO.

 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

 3. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie tych danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

   


Copyright © 2024 PSS SPOŁEM Rights Reserved.